Методична скринька                                Сучасний вчитель...
Який він? Які вимоги ставить перед ним суспільство? Перш за все, сучасний вчитель має бути таким, яким він хоче бачити своїх вихованців, як говорив К. Ушинський. Моральні якості вчителя відіграють велику роль у вихованні та навчанні учнів. Бо не кожна дитина може бути відмінником, а от людиною вона повинна стати. І саме сформувати майбутню особистість-перше завдання вчителя.
  

Знання...
Вчитель їх може мати, а от чи зможе він свої знання передати учням, навчити їх самостійності, розвинути їх творчий потенціал? І треба бути справжнім віртуозом, володіти такими прийомами і методами, які зроблять Ваші уроки незабутніми. На даному етапі освітнього процесу вчителю слід звернутись до використання на уроках інтеактивних та інформаційних технологій. Тобто, широко використовувати діалоги між вчителем та учнем, організовувати навчальний процес так, щоб учень мав можливість самостійно здобувати знання. Урізноманітнить навчальний процес викоритання комп'ютера, зокрема урок стане живішим, коли на ньому будуть використовуватись презентації.  Слід не забувати і про виховний процес. Система виховних заходів, святкових сценаріїв, виховних справ допоможе класному керівнику сформувати гармонійно розвинену особистість. Не можливо зараз в навчальному процесі обійтися без уроків народознавства, які допоможуть сформувати любов до Батьківщини, батьків, народних звичаїв, символів, історичного минулого.

....Любов....
Про любов до дитини неодноразово говорив                               В. Сухомлинський, наголошуючи, що  «плоть і кров вихователя як сили, здатної впливати на духовний світ іншої людини. Педагог без любові до дитини — це все одно, що співак без голосу, музикант без слуху, живописець без відчуття кольору». То ж спробуємо все це дати нашим вихованцям.  
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ НАПРАЦЮВАННЯ
«РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ
ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ  ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»
Вступ
                                                              Повноцінними є тільки ті знання, які
дитина     здобула      власною активністю
Йоганн Песталоцці

Модернізація навчально-виховного процесу на сучасному етапі сприяє формуванню та розвитку творчої особистості, спроможної повноцінно реалізуватись в житті. Одним із кроків підвищення ефективності уроку математики  є впровадження разом із традиційними методами навчання інноваційних технологій.
Освіта – найпотужніша та найпотрібніша ланка повноцінного життя  людини.  Канула в минуле архаїчна формула «Я – вчитель, ти – учень». На противагу їй зайняла тверді позиції формула успіху «Учитель + учні = партнери».
Життя доводить, що в складних умовах, що постійно змінюються, найкраще орієнтується, приймає рішення, працює людина творча, гнучка, креативна, здатна до  використання нових ідей, задумів, нових підходів та рішень. Це людина, яка володіє певним переліком якостей, а саме: рішучістю, вмінням не зупинятися на досягнутому, сміливістю мислення.
Для цього їй потрібні певні навички: думати, розуміти сутність речей, аналізувати, осмислювати ідеї, шукати потрібну інформацію, тлумачити її, застосовувати за певних умов.
Уроки математики  – це напружена, науково організована й результативна праця всіх учнів у співтворчості з учителем, яка розвиває творчі здібності учнів; сприяє здобуванню знань учнями самостійною роботою думки; диференціює та індивідуалізує процес навчання; стимулює роботу з додатковою літературою; розвиває аналітичне мислення, вміння робити узагальнення; формує в учнів навички самооцінки та самоконтролю своєї навчальної діяльності.
Василь Сухомлинський у книзі « Сто порад учителю»  писав: «Немає абстрактного учня. Мистецтво й майстерність навчання і виховання полягає в тому, щоб розкривати сили й можливості кожної дитини, дати їй радість успіху в розумовій праці…».  Завдання вчителя – допомогти учневі знайти себе в житті; пробудити чи розвинути в дитині те творче зернятко, яке є в кожному, бо закладене там природою.
То ж виявлення розумової обдарованості (інтелектуальної чи творчої), спеціальних здібностей у дітей, їх розвиток і реалізація є однією з актуальних проблем на сучасному етапі розвитку педагогічної теорії та практики.

2. РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
2.1. Інновації. Інноваційні технології
Слово інновація має латинське походження і в перекладі означає оновлення, зміну, введення нового. У педагогічній інтерпретації  інновація  означає нововведення, що поліпшує хід і результати навчально-виховного процесу . Інновацію можна розглядати як процес (масштабну або часткову зміну системи і відповідну діяльність) і продукт (результат) цієї діяльності. Таким чином, інноваційні педагогічні технології як процес - це «цілеспрямоване, систематичне й послідовне впровадження в практику оригінальних, новаторських способів, прийомів педагогічних дій і засобів, що охоплюють цілісний навчальний процес від визначення його мети до очікуваних результатів».
Нове у педагогіці - це не лише ідеї, підходи, методи, технології, які у таких поєднаннях ще не висувались або ще не використовувались, а й той комплекс елементів чи окремі елементи педагогічного процесу, які несуть у собі прогресивне начало, що дає змогу в ході зміни умов і ситуацій ефективно розв'язувати завдання виховання та освіти.
Освіта XXI століття, - це освіта для людини. ЇЇ стрижень - розвиваюча, культуро-творча домінанта, виховання відповідальної особистості яка здатна до самоосвіти і саморозвитку вміє критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті знання і вміння для творчого розв'язання проблем, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни.
Забезпечити реалізацію цих вимог повинна особистісно-орієнтована освіта. Вона  базується на таких засадах нової української школи:
*       дитина в школі - повноцінна особистість;
*       метою освіти є становлення особистості;
*       педагогічні відносини базуються на принципах гуманізації  і 
         демократизації;
*      учень є суб'єктом навчальної діяльності;
*      талановитою є кожна дитина;
*      в основі навчання лежить позитивна Я-концепція особистості;
*       навчання на основі успіху, відмова від примушування.
Отже, спільними ознаками методик і технологій, які забезпечують реалізацію принципів особистісно-орієнтованої освіти є:
 *    мета, якою вони проголошують розвиток та саморозвиток учня з урахуванням його здібностей, нахилів, інтересів, ціннісних орієнтацій і суб'єктного досвіду;
 *     умови, які створюються для реалізації та самореалізації особистості;
 *     забезпечення суб'єктивності учня за рахунок можливості впливу на хід діяльності (вибір змісту, засобів, методів, форм навчання);
  *     варіативність навчання будується на спецпринципах;
  *    кінцевий продукт –  здобуття знань, вироблення умінь і навичок, формування компетентностей.
 До інноваційних технологій віднесять:
*Групова (колективна) технологія навчання передбачає організацію навчального процесу, за якої навчання здійснюється у процесі спілкування між учнями (взаємонавчання) у групах. Група може складатися з двох і більше учнів, може бути однорідною або різнорідною за певними ознаками, може бути постійною і мобільною.
* Ігрові технології навчання. Технології ігрового навчання - це така організація навчального процесу, під час якої навчання здійснюється у процесі включення учня в навчальну гру (ігрове моделювання явищ, "проживання" ситуації).  Навчальні ігри мають за мету, окрім засвоєння навчального матеріалу, вмінь і навичок, ще й надання учневі можливості самовизначитися, розвивати творчі здібності, сприяють емоційному сприйманню змісту навчання.
Види ігор:
1)  навчальні, тренувальні, узагальнюючі;
2)  пізнавальні, виховні, розвиваючі;
        3) репродуктивні, продуктивні, творчі;     
4) інтерактивне навчання.
В Україні розроблена та пропагується технологія інтерактивного навчання О.Пометун.  Інтерактив (від англ.- взаємний та діяти). Інтерактивне навчання-це спеціальна форма організації пізнавальної активності, що має за мету створення комфортних умов навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність та інтелектуальну спроможність.
* Мультимедійна технологія, в якій об'єднаються текстова, графічна, аудіо - та відеоінформація, анімація. Це педагогічна технологія забезпечує учневі розвиток його мотиваційної сфери, інтелекту, самостійності, колективізму, схильностей, уміння здійснювати самостійне управління навчально-пізнавальною діяльністю. Нова парадигма полягає в тому, що учень має вчитися сам. а вчитель - здійснювати мотиваційне керівництво його учінням. Тобто мотивувати, організовувати, координувати, консультувати, контролювати. Як принципово новий навчальний засіб електронна книга відкрила можливості «читати», аналізувати «живі» озвучені сторінки, тобто можливості бачити, чути, читати.
* Проектна технологія .
Цілі і завдання проектної технології:
* Не тільки передати учням суму знань, а ще й навчити здобувати ці знання самостійно, застосовуючи їх для розв’язання нових пізнавальних  і практичних завдань;
* Сприяти формуванню в учнів комунікативних навичок;
* Прищепити учням уміння користуватися дослідницькими прийомами: збирання інформації, аналізу з різних точок зору, висування гіпотез, вміння роботи висновки.

2.2. Творча особистість
Обдарованість – складне, багатогранне явище. Кожна обдарована дитина –   індивідуальність, що потребує особливого підходу. Під час роботи з такими дітьми постійно виникають педагогічні й психологічні труднощі, обумовлені розмаїтістю видів обдарованості, зокрема віковою та прихованою, безліччю суперечливих теоретичних підходів і методів, варіативністю сучасної освіти.
Працюючи з обдарованими дітьми, педагог повинен уміти вставати в позицію рефлексії до самого себе. Так, одним з основних психологічних принципів роботи з дітьми є принцип «прийняття іншого», згідно з яким учитель повинен спочатку приймати учня як індивідуальність зі своїми особливостями, що вже склалися.  Крім того, вчителеві важливо володіти даром навіювання, вміти аргументовано переконувати; бути неупередженим, справедливим, емоційно врівноваженим, тактовним, щоб не вплинути негативно на прагнення дитини до творчості, на її етичні вчинки; бути здатним до самоаналізу, самокритики, перегляду своїх позицій, виваженості вчинків; налагоджувати з учнями партнерські стосунки; надавати дітям свободу вибору і прийняття рішень; володіти високим рівнем пізнавальної і внутрішньої мотивації, адекватною самооцінкою тощо. Як відомо, лише особистість може виховати особистість і тільки талант може виростити новий талант.
 Саме вчитель створює атмосферу, яка може надихати учня або руйнувати його впевненість у собі, заохочувати чи пригнічувати інтереси. Щоб створити таку атмосферу, вчитель використовує такі творчі методи:
* стимулювати бажання учнів працювати самостійно;
*  заохочувати до роботи над проектами, запропонованими самими учнями;
* переконувати учнів у тому, що вчитель є їхнім однодумцем;
*  заохочувати до максимальної захопленості у спільній діяльності;
*  виключати будь-який тиск на дітей, створювати розкуту атмосферу;
* надавати дитині свободу вибору галузі застосування своїх здібностей.
Для того, щоб  формувати  творчу  особистість  у процесі  навчання математики були  виділені  такі основні  властивості  творчої  особистості:
*сміливість думки, схильність до ризику;
* фантазія;  уявлення і уява;
* проблемне  бачення;  вміння  долати інерцію мислення;
* здатність  виявляти суперечності;
* вміння  переносити  навчальні  досягнення і досвід у нові ситуації;
* незалежність; альтернативність; гнучкість мислення;
* здатність до самоуправління.
Творча  особистість – це  такий тип особистості,  для  якого характерна стійка,  високого  рівня  спрямованість  на творчість,  мотиваційно-творча активність,  що  проявляється в органічній  єдності з високим рівнем творчих здібностей,  які дозволяють  їй досягти  прогресивних,  соціально та особисто значущих результатів у одній або кількох видах діяльності.
 Творчі  здібності  особистості - це синтез її  властивостей і рис характеру, які характеризують  ступінь  їх відповідності  вимогам певного виду навчально-творчої  діяльності  і які обумовлюють  рівень результативності цієї діяльності.
Виділяють такі    компоненти    математичних здібностей:
* здібність до формалізації математичного матеріалу, до відділення    форми    від   змісту,    абстрагування    від конкретних кількісних відношень і просторових форм та оперування формальними структурами відношень і зв'язків;
* здібність    узагальнювати    математичний    матеріал, вичленувати  головне,  відволікатися  від неістотного, бачити загальне у зовні різному;
* здібність    до    оперування    числовою    і    знаковою символікою;
* здібність до «послідовного,  правильно розчленованого логічного міркування» пов'язаного з потребою в доведеннях, обґрунтуванні, висновках;
* здібність   скорочувати   процес   міркувань,   мислити згорнутими структурами;
* здібність до зворотності процесу мислення (переходу з прямого на обернений хід думки);
* гнучкість  мислення,  здібність  до  переключення  від однієї   операції   до   другої,   звільнення   від   впливу шаблонів  і  трафаретів, що сковує.  Ця  особливість мислення важлива у творчій роботі математика;
* математична   пам'ять.   Можна   припустити,   що   її характерні     особливості     також     випливають     з особливостей математичної науки, що це пам'ять на узагальнення, формалізовані структури, логічні схеми;
* здібність до просторових уявлень і уяви, яка прямим чином пов'язана з наявністю такої галузі математики, як геометрія (особливо геометрія у просторі).
Творчі здібності самі по собі не гарантують творчих здобутків. Для їх досягнення необхідний «двигун», який запустив би в роботу  механізм мислення, тобто необхідні бажання і воля, потрібна «мотиваційна основа».
Особистість часто не може правильно обрати життєвий шлях, що врешті-решт негативно позначається на науковому та інтелектуальному потенціалі держави в цілому, на рівні її економічного та соціального розвитку. Адже обдарований учень починається з обдарованого вчителя (інтелект загострюється інтелектом, характер виховується характером, особистість формується особистістю). Завдання педагога - управляти процесами творчого пошуку, йдучи від простого до складного: створювати ситуації, що сприяють творчій активності та спрямованості школяра, розвивати його уяву, асоціативне мислення, здатність розуміти закономірності, прагнення постійно вдосконалюватися, розв'язувати дедалі складніші творчі завдання.

 2.3. Роль інноваційних   технологій у розвитку творчої особистості на  уроках математики  (з досвіду роботи)
На кожному уроці важливим є опанування математичним матеріалом, що не можливо без поєднання самого предметного матеріалу з продуктивними інноваційними технологіями. Адже критичність мислення формується під час опрацювання інформації, розв’язування задач, проблем, оцінювання ситуації, вибору раціональних способів діяльності на уроках.  Тож розвивати творчі компетентності учнів на уроках можна слідуючи тільки, коли:  складне зробити простим, просте зробити звичним, звичне зробити приємним.

Складові ефективності й успішності уроку: ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА УРОКУ
ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Розвивати творчі здібності можна по-різному. Окремі учні (обдаровані) переважно самостійно тренують свої задатки, щоб розвинути їх у здібності, і удосконалити їх, щоб вони стали творчими. Завдання учителя - управляти процесами творчого пошуку, йдучи від простого до складного: створювати ситуації, що сприяють творчій активності та спрямованості школяра, розвивати його уяву, асоціативне мислення, здатність розуміти закономірності, прагнення постійно вдосконалюватися, розв'язувати дедалі складніші творчі завдання. 
Що таке творча особистість? Як її виховати?Які методи і технології треба використовувати на уроках, щоб допомогти учневі знайти себе, свій творчий потенціал?

Одним з  найефективнішим засобом досягнення мети, на мою думку,  є інтерактивні технології навчання.  Саме такий підхід забезпечує позитивну мотивацію здобуття знань,  сприяє розвитку творчої особистості. Створення ситуації успіху, сприятливих умов для повноцінної діяльності кожної дитини – основна мета, що покладена в основу інтерактивних  технологій навчання. Багато з них варті уваги сучасного педагога, який прагне дати якісний рівень знань, зробити урок цікавим, досягти максимального взаєморозуміння і співпраці між вчителем і учнем.
При підготовці до уроку слід обов’язково, і чи не найперше, врахувати ту модель, де уроком учитель лише керує , а творять урок самі учні.
Пропоную кілька прийомів, які я використовую  на уроках залежно від віку учнів, матеріалу, теми, особливостей класу. Усі запропоновані прийоми народжувалися поступово протягом багатьох років роботи, частина з них запозичена з досвіду роботи інших учителів, частина із книг, методичних посібників, Інтернету. Вони пройшли перевірку часом, подобаються учням і мені, як учителеві.
Відкриваємо «скриньку мудрості» , що замінює організаційний момент. Головна функція — створення сприятливого мікроклімату для творчості. Один з підходів до організації — обговорення девізу уроку, а найчастіше — «крилатих фраз», які можуть не бути пов'язані з темою уроку. Активізує спілкування не тільки вчителя й учнів, а особистостей.
 Наприклад:
1. ”Знати  – це означає насамперед уміти  користуватися  знаннями” (В.О.Сухомлинський)                                                                               
2.  Думати швидко,  виконувати чітко.  Творчо працювати,  каліграфічно писати.
3. Думай, пробуй, шукай! Буде важко – не зітхай!
4. Міркуємо -  швидко, відповідаємо - правильно
Мотивація навчальної діяльності.
Математика більшості дітям дається нелегко. Для таких учнів залучення до загальнолюдської культури – дуже слабкий, мало дієвий мотив навчання. А якщо в учня немає мотивів вивчати математику або ці мотиви слабкі, його навчання перетворюється на безцільну муку. Усунути цю причину можна лише одним способом – своєчасно сформувати дієві мотиви учіння. Учні мають усвідомлювати, що матеріал, який вивчається на уроках математики, знадобиться їм не лише для розвитку їхньої загальної культури, а й безпосередньо у практичній діяльності.
В своїй роботі я використовую такі методи стимулювання й мотивації до навчання математики в учнів:
*        Створення на уроці ситуації успіху.
*        Використання наочності.
*        Формування в учнів мотивів обов’язку і відповідальності у навчанні.
*        Використання історичного матеріалу.
*        Застосування нового математичного факту.
*        Використання спостережень, наслідування, виміру, експерименту.
*        Використання відкритої інформації на уроках математики.
*        Використання практичних задач.
Наприклад, прийом «Асоціативний кущ» – розвиває варіантність мислення, здатність установлювати всебічні зв'язки й відносини досліджуваної теми. Використовую на початку вивчення теми з метою актуалізації знань та вкінці – для систематизації знань, на етапах актуалізації і рефлексії, а також під час групової роботи.   Приклад   використання   прийому   «Асоціативного куща»   на уроці геометрії   в 8 класі під час вивчення теми «Середня лінія трикутника». Ключовим словом «Асоціативного куща» є середня лінія трикутника. Учні по черзі заповнюють «гілочки» куща. Потім розкривають зміст.
Вправа «Валіза знань» ( урок алгебри в 8 класі, «Квадратний тричлен. Розклад квадратного тричлена на лінійні множники») : кожна група готує по 4 запитання  даної теми, які по одному адресує  кожній групі. Якщо вразі жодна    група на якесь запитання не може відповісти,  відповідь  дає та група, яка підготувала дане питання. Так  назбирується ціла «валіза знань».
Побудова структурно-логічної схеми досліджуваного матеріалу.
Використовую як на уроці, так і в якості домашнього завдання (особливо в старших класах). Приклад використання на уроці алгебри в 8 класі під час вивчення теми «Квадратні рівняння»


   Прийом «Лови помилку». 
Це – універсальний прийом. Він може використовуватися й у роботі із групою, і в індивідуальній роботі. А також на різних етапах уроку:
ü    на початку – при розв’язуванні усних вправах або при повторенні;
ü    у середині уроку – при закріпленні матеріалу, на стадії осмислення;
ü    наприкінці уроку – при підведенні підсумків, на стадії рефлексії.
Учні шукають помилку, краще групою. Вони сперечаються, радяться, а коли приходять до якоїсь думки, вибирають спікера й пропонують свій аргументований варіант відповіді. Приклад   використання   прийому   «Лови помилку»   на уроці алгебри   в 7 класі під час вивчення теми «Множення многочленів»
Вправа «Вилучи зайве». Пропоную учням перелік термінів, фігур з теми, серед яких зустрічаються поняття, які не мають відношення до неї. Учні повинні провести смисловий аналіз і вилучити зайве. Приклад використання на уроці геометрії в 8 класі під час вивчення теми «Чотирикутники».
З метою розвитку творчого мислення школярів  застосовується метод проектів. Учень,  перш ніж розпочати роботу над проектом, повинен зібрати порт-фоліо матеріалів, з якими він буде працювати над проектом. І тільки після цього приступає до реалізації творчого проекту. Саме у такому підході – секрет успіху. Такий підхід також сприяє формуванню соціальної компетенції,  інформаційної. У ході проектного навчання учні привчаються серйозно і розсудливо ставитися до своєї діяльності, вчаться захищати свої проекти, набувають комунікативних навичок,  правил ведення дискусії, аргументовано доводити  власну точку зору,  власне бачення питання. Прикладом може бути навчальний проект  з теми «Декартові координати на площині» ( геометрія 9 клас ), проект з теми «Площі трикутника» ( геометрія 9 клас ).
Вправа «Метод прес».  
З цієї невеличкої технології варто почати роботу над навчанням учнів дискутувати.
Я використовую її при обговоренні дискусійних питань та при проведенні вправ, у яких потрібно  чітко і логічно аргументувати визначену позицію з проблеми, що обговорюється.
Метод навчає учнів виробляти й формулювати аргументи, висловлювати думки з дискусійного питання у виразній і стислій формі, переконувати інших.
Використовую на будь якому етапі уроку.
Учні мають наступні пам’ятки.
Приклад використання на уроці геометрії в 7 класі під час вивчення теми «Сума кутів трикутників».
Наприклад : Я вважаю, що в трикутнику не можуть бути два кути тупими.
Тому, що за теоремою про суму кутів трикутника, сума дорівнює 180˚.
Наприклад, 110˚+ 100 ˚= 210˚ ≠ 180.˚
Отже, у трикутнику не можуть бути два кути тупими.СХЕМКА для учнів:              Виконання творчих завдань: складання ребусів; складання кросвордів; складання цікавих завдань; складання тестових завдань тощо.
Вправа “П’ятихвилинне есе”: наприкінці уроку учням пропонується протягом п’яти хвилин написати (проговорити):
* ключові поняття теми;
* нові поняття, які вони дізналися;
* поняття, які сподобались / не сподобались;
* одну річ, про яку вони дізналися з теми, й одне запитання, на яке поки що не знайшли відповіді (якщо таке є). 
Наступний урок доцільно розпочати посиланням на ці есе, сказавши:
“ На попередньому уроці залишилось незрозумілим …”
Застосування інформаційно-комунікаційних технологій на уроках математики.
Це дає можливість вчителю скоротити час на вивчення матеріалу за рахунок наочності і швидкості виконання роботи, перевірити знання учнів в інтерактивному режимі, що підвищує ефективність навчання, допомагає реалізувати весь потенціал особистості. Комп'ютер може використовуватися на всіх етапах процесу навчання: під час пояснення нового матеріалу; закріплення; повторення; контролю.                 За рахунок використання комп’ютерних технологій на уроках надається можливість використання додаткового матеріалу, підвищується ступінь наочності, посилюється мотивація навчання і, як наслідок - підвищується інтерес до предмета, в тому числі і за рахунок привабливості комп'ютерної техніки.
  “Навчаючи вчуся”. Створення проблемних ситуацій дає змогу активізувати розумову діяльність учнів. Викладання предмету має зв’язок із природничими дисциплінами, історією, мовами тощо.
Узагальнення та систематизацію знань, умінь і навичок проводиться у різних формах: робота в групах, колективна робота та в парах, самостійна робота, а також впроваджує і такий інтерактивний метод навчання як "навчаючи вчуся” де і учень і вчитель є суб’єктами. Усі ці форми уміло поєдную при проведенні кожного уроку.
Деякі уроки проводжу у вигляді гри, що допомагає учням відчувати себе природно, позбавляє страху перед помилкою, та як наслідок – мислити самостійно, зосереджуватись, викликає захоплення. Під час проведення застосовую математичні диктанти з само або взаємоперевіркою, ділові ігри, деякі з них «за круглим столом».  Дати знання – це  лише  один бік завдання вчителя, і його не можна розглядати без формування та розвитку розумових сил  - розвитку образного, логіко-аналітичного мислення, усунення уповільненості мислення. Для цього необхідні уроки мислення – урок здобування знань, логічного аналізу, розумових вправ, знаходження причини та наслідків.
 Готуючись до уроків, обов’язково аналізую зміст матеріалу, чітко виділяю учням те, що треба зберегти в пам’яті , запам’ятати . Важливі висновки, формули, правила, закони, типові питання, завдання – від них залежить розвиток мислення, розумових здібностей, якість навчання. Вчу умінню користуватися знаннями. Вчу учнів виділяти головне. На полях у робочому зошиті яскраво записуємо те, що важливо, що треба запам’ятати, звернути увагу (використовуємо знак «!»).
Використовую на уроках повчальні моменти казок,  притчі, випадки з життя, прислів’я, завдання на збереження здорового способу життя. Разом з цим наголошую на додаткові необхідні знання, для індивідуального вивчення на уроці і в позакласний час, на необов’язкові  питання, на питання, задачі «високого рівня». Формую поняття, що знати – це значить  ще й вміти застосовувати знання, чим більшими знаннями володіє учень, тим легше йому вчитися.
Прагну, щоб  знання учня були не кінцевою метою, а засобом, щоб вони не перетворювалися в мертвий багаж, а жили в розумовій праці дитини.
Хочу, щоб учні запам’ятовували учбовий матеріал  через його   осмислення. Бо зрозуміти – ще не значить знати, для знань потрібно осмислити, володіти знанням наче уявною кулькою,  що обертається  до учня потрібним йому боком. Осмислювання часто можна досягти через практичну роботу. В цьому також важливим є застосовування знань. А саме осмислення є водночас і поступовим запам’ятовуванням . Тому на уроках після пояснення нового матеріалу прошу учнів зробити висновок, сформулювати правило, алгоритм  виконання, теорему, тощо. Завжди заохочую учнів до цього творчого процесу, самостійного «відкривання», створення математичних понять, правил, теорем  тощо.
Висновок
В процесі роботи  над проблемою «Розвиток творчої особистості учня шляхом впровадження  інноваційних технологій», яку не може залишити поза увагою жодний учитель,  та проаналізувавши новітні педагогічні технології, які найбільш сприяють покращенню якості  математичної освіті, я прийшла до висновку, що необхідно вивчати і застосовувати в практиці те, що відповідає потребам сьогодення та  сприяє реалізації творчого потенціалу особистості в життєвій перспективі.
Використання на уроках математики інноваційних технологій сприяє професійному зростанню вчителя, змінює атмосферу на уроці, активізує роботу учнів, і як наслідок, покращується якість набутих знань. Звичайно, інновації потребують багато часу для підготовки вчителя, але отриманий результат того вартий.
Література:
1.      Василь Сухомлинський  «Сто порад учителеві».
2.      О.Пометун,  Л.Пироженко “Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання”,  Київ «Видавництво А.С.К.», 2014- 192 с.
3.      Лізінський В.М. Прийоми та форми в навчальній діяльності. – Харків: Видавництво «Ранок», 2014. – 158с.
4.      П. Матвієнко. Нові педагогічні технології для учнів та вчителів. Все для вчителя – 2012 - № 6.
5.      М. Ігнатенко. Сучасні освітні технології. Математика в школі – 2003 - № 4 – 5.
МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА ЦИКЛУ УРОКІВ
МАТЕМАТИКИ В 5 КЛАСІ

УРОК №1
Тема. Що таке десятковий дріб. Читання і запис десяткових дробів
Мета:
Ø сформувати в учнів розуміння поняття десяткового дробу, вміння читати й записувати десяткові дроби, називати розряди десяткових знаків у записі десяткових дробів;
Ø розвивати пам'ять, увагу, розвивати культуру мовлення, вміння доводити власну позицію,  знаходити власні способи розв’язання;
Ø виховувати активність, кмітливість, самостійність; почуття патріотизму, гордості, любові до України.
Тип уроку. Урок вивчення нового матеріалу
Обладнання: карта України, індивідуальні картки , стікери,  підручник 
                                                       
                                                           ХІД УРОКУ
І. Організаційний етап.
1. Вправа «Тепло дитячих долонь»
Вчитель.  Давайте станемо у коло і через потиск руки побажаємо своїм однокласникам  всього найкращого. Продовжте речення: «Я бажаю тобі …»  і передайте тепло своїх долоньок сусіду справа чи зліва.
ІІ. Актуалізація опорних знань
Вчитель. Україна — це наш рідний край, наша дорога і мила Вітчизна, земля, де ми народилися, побачили і пізнали світ, почули колискову пісню, рідну мову — це найдорожча у світі Батьківщина. Кожен із нас у своїх серцях несе маленький вогник гордості за те, що ми українці, що ми народилися на цій прекрасній землі, єдиній і неповторній.
1. Вправа «З Україною в серці»
- Я впевнена, що ви також  любите нашу країну. Поділіться думками, чим вам дорога Україна. За що ви її любите? Свої думки запишіть на стікерах у вигляді серця. Створимо разом велике серце, яке буде наповнене любовю до України та щирістю дитячих почуттів. (Кріплять на карту України)
         2.  Інтерактивна вправа  «Мозкова атака»
Ø Скільки десятків у сотні?
Ø Скільки сотень у тисячі?
Ø Скільки десятків у тисячі?
Ø Виразіть 1 дм у метрах; 1м у кілометрах
Ø Подайте числа 7; 11 у вигляді дробу зі знаменником 10
Ø Запишіть дроби 
3. Мотивація навчальної діяльності
Ви помітили що дроби, які ми записали мають знаменники 10,100,1000. Ці дроби можна записувати і без знаменників, але за допомогою коми. У повсякденному житті  ви вже бачили такі записи: 21,5 грн; 5,4 т; 3,6 м. На різних музичних конкурсах оцінки виставляють у балах: 9,5; 10,0; 8,2. Ми починаємо вивчати такі дроби, які називаються десятковими, навчимося «читати» і записувати їх. А також впродовж уроку ми повинні назвати                5 причин, за яких ми можемо  гордитися  Україною.
ІV. Вивчення нового матеріалу
1.  Робота з підручником
Учні самостійно ознайомлюються з теоретичним матеріалом  ст. 259 ,260.
Вчитель. Десятковим дробом можна записати як правильні дроби   – тоді в цілій частині ми маємо 0 (нуль цілих), так і непра­вильні дроби, (попередньо виділивши в них цілу частину, і мішані числа   

2. Рубрика «Зверніть увагу»
V. Закріплення вивченого  матеріалу
1-ша причина «Гографічне положення України»
Вчитель. Україна- це прекрасна, чудова земля, яка простягається на тисячі кілометрів із заходу на схід, на сотні – із півночі на південь. Щоб дізнатися яку площу займає Україна, ви повинні виконати таке завдання:
1.     Усні завдання
·        Виразіть  у  метрах:  3 дм, 24 дм, 8 см, 81 см.
·        Виразіть  у  тонах: 257 кг, 4391 кг, 5 ц, 37 ц.
 Вчитель. Загальна площа України становить 603 628 км², вона становить 5,7 % території Європи і 0,44% території світу. За цим показником вона є другою за величиною серед країн Європи після Росії (або найбільшою країною, яка повністю лежить в Європі). Територія України витягнута з заходу на схід на 1316 км і з півночі на південь на 893 км.
2-га причина «Символіка  України»
Вчитель. Ви, діти, щасливі, що народилися і живете на такій чудовій, багатій, мальовничій землі – Україні. Багато наших земляків у віршах і піснях розкривали душу українського народу. Пісні М.Вербицького «Ще не вмерла України» судилося стати національним Гімном України.  Про утвердження нашої державності і самостійності свідчить і те, що ми маємо малий герб України – тризуб і жовто-блакитний прапор.
2.     Робота з підручником
Усні вправи - №1174,1176
Письмові вправи - №1179 (1,3,5,7); 1181(2,5,8,11); 1183

3.     Хвилинка відпочинку (історія виникнення десяткових дробів)
Вчитель. А зараз я вам пропоную зазирнути в історію виникнення десяткових дробів. І трішки бути уважними, щоб для себе зробити висновки.        
 Десяткові дроби були відомі з давніх-давен. У деяких країнах Азії вони застосовувалися ще до нашої ери.
У XV ст. знання про десяткові дроби значно розвинув провідний учений найкращої на той час у світі Самаркандської астрономічної обсерваторії ал-Каші. У творі «Ключ до арифметики» (1427 р.) він дав правила дій над десятковими дробами. Десяткові дроби ал-Каші зображав різними способами: цілу частину  відокремлював вертикальною рискою або писав її іншим кольором або надписував над цифрами назви розрядів.
Згодом десяткові дроби з’являються і в Європі. У 1585 р. вийшла праця про десяткові дроби  нідерландського інженера Сімона Стевіна. Кому як знак дробовості запропонував італійський математик Непер у 1617 р. але ще раніше її застосовували німецький учений Кеплер та італійський астроном Маджіні.
  3-тя причина «Обереги  України»
Вчитель. Щоб дізнатися які в українців є обереги, ви маєте допомогти Миколці справитися із завданнями.

4.     Вправа «Знайди пару»
Миколка придумав на урок чотири рівності з десятковими і звичайними дробами. Ліві і праві частини цих рівностей він написав на окремих картках. Прийшовши до школи він забув, які з цих дробів рівні. Допоможіть Миколці  встановити відповідність між цими дробами. (Перевіряють самоперевіркою)
 
Вчитель. Народним символом українців є батьківська хата і святий хліб, вишитий рушник і материнська пісня, верба і калина, і хрещатий барвінок, дивовижна писанка, і вірний своєму краю лелека. Всі вони — наші давні і добрі обереги.


4-та причина «Мова - душа народу»

Вчитель. Мова – це серце нації і душа народу. Кожен народ має свою мову і прославляє її. Український люд — один із великих слов’янських народів, який має свою історію, який має чим пишатися. 
Сучасна українська літературна мова остаточно склалася на початку XIX ст. Зачинателем її був І. Котляревський, а хто був основоположником – ви дізнаєтеся, коли виконайте завдання:
5.     Вправа «Вгадаймо слово»
Запишіть десятковим дробом числа:
32 цілих 7 сотих;
12 цілих 4 тисячні;
17 цілих 2 тисячні;
43 цілих 5 сотих;
21 ціла 3 десятих;
37 цілих 16 тисячних;
93 цілі 5 сотих;
47 цілих 43 тисячні.
Ш
Е
В
Ч
Е
Н
К
О
32,07
12,004
17,002
43,05
21,3
37,016
93,05
47,043

Вчитель. Так, основоположником сучасної української літературної мови був Тарас Шевченко. Тож збережімо духовний заповіт наших поетів любити свою землю, рідне слово, так  як любили й зберегли нам наші батьки й діди рідну мову в страшні часи лихоліть. Адже ми хочемо, щоб нас поважали, а для цього, як писав Борис Грінченко, насамперед, треба бути українцями «думкою,  мовою, ділом».

5-та причина «Українські храми – прихисток душі»

Вчитель. Українцям можна пишатися і щедрою культурною спадщиною у вигляді найкрасивіших храмів і церков. Статус Лаври мають тільки шість монастирів в світі, три з них – в Україні. Це Києво-Печерська, Почаївська та Святогірська Лаври. Особливе місце серед українських святинь займає Десятинна церква – храм, зведений у Києві наприкінці X століття. Він вважається першою кам’яною церквою Київської Русі. Залишки фундаменту Десятинної церкви разом із містом Володимира є пам’ятками національного значення. Виконавши наступну вправу ви матимете можливість переглянути презентацію «Храми України»
6.     Вправа «Так» чи «Ні»
Знаменником десяткового дробу:
-         0,6 – є число 10
-         0,3711 – є число 10000
-         0,501 – є число 100
-         0,234567 – є число 100000
-         0,24 – є число 100

VІ. Підсумок уроку

1. Інтерактивна вправа «Мікрофон»
1. Що таке десятковий дріб?
2. З чого складається десятковий дріб?
3. Як називають цифри дробової частини десяткового дробу?
4. Які числа і як можна записати десятковим дробом?
5. Як записати десятковий дріб у вигляді дробового числа?

2. Інтерактивна вправа «Доповніть речення»
«Рідній неньці Україні побажаю…»
-         Подумайте,  що  б  ви  побажали  своїй  державі  у  такий  непростий
час, озвучте свої думки.

VІІ. Домашнє завдання
Опрацювати §29, вивчити правила
Достатній рівень № 1180, 1182
Високий рівень № 1180, 1182, 1184

Вчитель. Наш урок підбіг до завершення. Я думаю, що в кожному маленькому серці зародилося світле почуття любові до своєї країни, гордості з того, що всі ми частинка гордої, величавої, самостійної країни – УКРАЇНИ!
УРОК №2
Тема. Порівняння десяткових дробів
Мета:
Ø    сформувати в учнів поняття порівняння десяткових дробів та правила порівняння десяткових дробів; уміння порівнювати десяткові дроби;
Ø    розвивати пам'ять, увагу, розвивати культуру мовлення, вміння доводити власну позицію,  знаходити власні способи розв’язання;
Ø    виховувати активність, кмітливість, самостійність; любов до Батьківщини, бажання бути активним її громадянином.
Тип уроку. Урок вивчення нового матеріалу
Обладнання: конверт із завданнями від Мудрої сови, індивідуальні картки,  Математика для 5 класу - ПІДРУЧНИК                                                        
                                                           ХІД УРОКУ
І. Організаційний етап
Гартуй свою волю і вчись працювати,
Учись досягати мети.
Найперше себе вчися перемагати,
Тоді буде легко іти.
Для того, щоб досягти мети, повинні бути зроблені певні кроки. То ж сьогодні на уроці ми  визначимо кроки,  які ми можемо зробити, для того щоб наша Вітчизна процвітала, була могутньою державою.
ІІ. Актуалізація опорних знань
1. Перевірка домашнього завдання
Двоє учнів працюють біля дошки. Учитель перевіряє наявність домашнього завдання вибірково серед учнів класу.
1 крок – «Збереження довкілля»
Вчитель. Перше завдання,  яке стоїть перед нами,  це збереження довкілля і краси рідного краю. А що може зробити для його покращання кожен із вас? 
2.  Інтерактивна вправа  «Мозковий штурм»
1.  Які знаменники мають бути у дробів, щоб до них можна було застосувати десяткову форму запису?
2.  Який знак у записі десяткового дробу відокремлює цілу частину від дробової?
3.  Чому дорівнює ціла частина правильного дробу?
Вчитель. Які будемо ми, така буде і наша держава. Коли кожен буде думати про свій розвиток, то ми всі разом прийдемо до повного порядку. І буде у нас повсюди краса і лад. Бо ж Україна — це ми!


3.  Мотивація навчальної діяльності
Задача. Троє туристів подорожували Україною в різних напрямах. За перший день один турист  подолав  12, 5 км, другий турист – 12,05 км, а третій – 12,9 км. Хто з туристів подолав найбільшу відстань?
Після обговорення учні доходять висновку, що для того щоб відповісти на запитання задачі, потрібно порівняти числа 12,5 , 12,05 і 12,9.
Отже, завдання уроку: навчитись порівнювати десяткові дроби.
ІІІ. Вивчення нового матеріалу
І. Властивість десяткового дробу
1.                Проблемна ситуація.
Софійка  виміряла довжину вишитого рушника і вона становить 1,4м. А Марійка сказала, що 1,40 м.  Чи може так бути? Чому?

2.                Робота з підручником
Знайти в підручниках  правила порівняння десяткових дробів сторінка 262. Учні ознайомлюються з  правилом. Сформувавши правила порівняння чисел, учитель робить висновок, що порівняння десяткових дробів можна проводити за алгоритмом:
Порівняння десяткових дробів
1.                 Порівняй цілі частини.
2.                 Якщо цілі частини рівні, порахуй кількість цифр у дробовій частині. Якщо кількість цифр рівна, порівняй числа, що стоять у дробових час­тинах.
Якщо кількість цифр у дробових частинах різна, порівняй ці кількості, приписавши необхідну кількість нулів справа в тому дробові, де це необхідно, і порівняй дробові частини.

ІV. Формування  знань, умінь, навичок.
2 крок – «Шанобливе ставлення до мови»
Вчитель. Ми повинні нести у світ своє щире слово, свою таку багату і колоритну, співочу і дзвінку веселкову мову, щоб вона звучала на цілий світ, ніколи не змовкала і не стала сиротою при живих українцях. Вона вже стала державною, не втратьмо її сьогодні. А відповідальність за це лежить на тобі, на мені, на кожному з нас, хто живе в Україні. Бо Україна — це ми!
Зараз, щоб ви краще розвивали свою мову, виконаймо усні вправи.
1. Виконання усних вправ
1) Назвіть три десяткові дроби, що дорівнюють дробу: а) 0,3; б) 2,46.
2) Які з наведених дробів можна записати коротше: а) 4,900; б) 7,000; в) 6,001; г) 8,0200?
3) З-поміж чисел 9,085; 9,805; 98,5 виберіть найбільше.
4) З-поміж чисел 1,206; 1,026; 1,0206 виберіть найменше.

3 крок – «Допомога однин одному»
Вчитель. Так, ми заплатили за все, що у нас є, дорогу ціну, тому сьогодні ми повинні бути єдиними, стояти разом, плече до плеча і довести всьому світові, що Україна найкраща у світі. А що таке Україна? Це ми! Я і ви, усі ми разом у своїх починаннях, у натхненній творчій праці. Докажіть це,  виконавши письмові вправи.
2. Виконання письмових вправ (під керівництвом вчителя на дошці)
1) Спростіть десяткові дроби:
а) 2,500; б) 3,0400; в) 40,0100; г) 9,000.
2) Запишіть три десяткові дроби, що дорівнюють дробу: а) 6,040; б) 7,800; в) 10,0; г) 2,10.
3) Порівняйте числа
а) 85,09 і 67,99; б) 55,7 і 55,7000; в) 0,5 і 0,724;
г) 0,908 і 0,918; д) 7,6431 і 7,6429; є) 0,0025 і 0,00247.
Вчитель. Молодці! Гарно справились із завданням.  Від нашої праці, вашої  і моєї, буде залежати добробут України, нашого народу. Бо Україна — це ми!
3.  Вправа «Відновити цифру» (Учні виконують самостійно, перевіряють самоперевіркою)
Замініть зірочки однаковими цифрами, щоб отримати правильну нерівність.
7,4*˃7,*5                                            
4,*7˂4,6*
18,*33˂18,34*
Вчитель. Ми плідно працювали, тому пропоную вам відпочити.
4.                 Фізкультхвилинка
    Встаньте, діти, посміхніться,
    Землі нашій поклоніться
    За щасливий день вчорашній
    І до сонця потягніться!
    В різні боки нахиліться,
    Веретеном покрутіться!
    Раз присядьте, два присядьте –
    І за парти тихо сядьте!
3 крок – «Мудрість у всьому»
Вчитель. Ми лише раз живемо на білому світі, цінуйте те, що маєте. Вчіться бути мудрими, бо мудрий завжди знайде вихід з ситуації, мудрому завжди цікаво, бо він бачить те, чого інші не помічають.
5.  Задачі від Мудрої сови
Ø Що легше 0,3 кг заліза чи 0,3 кг пір'я?
Ø Одного разу вчитель запропонував Незнайку порівняти дроби 0,31 і 0,6. «Це дуже просто, — розпочав Незнайко. — Цілі частини цих дробів рівні. Порівняймо дробові частини. 31 більше за 6, отже, і 0,31 більше за 0,6». Чи згодні ви з цим твердженням?
Ø Деяке число задовольняє одночасно три нерівності. Знайдіть це число:
3,5 < □ < 4,1; 3,7 < □ < 4,0; 3,6 < □ < 3,9.
 Будемо розумними і мудрими я, ви, всі ми, то буде мудра і світла наша Україна, бо Україна — це ми!
V. Підсумок уроку
1. Бліц-опитування
1.1.  Сформулюйте властивість десяткового дробу. Наведіть приклади.
1.2.  Як порівняти десяткові дроби, цілі частини яких різні? Наведіть приклади.
1.3. Як порівняти десяткові дроби, цілі частини яких рівні? Наведіть приклади.
VІ. Домашнє завдання
Опрацювати §29, вивчити правила
Достатній рівень № 1196,1198
Високий рівень № 1196,1198, 1207
Вчитель. Ми, ти, я, він, вона, всі ми зробимо свою Україну сильною, процвітаючою, щасливою і світлою, бо ж Україна — це ми!


УРОК №3
Тема.   Додавання і віднімання десяткових дробів
Мета:
-                     формувати навички додавання і віднімання десяткових дробів, користуючись правилами;
-                     розвивати  логічне мислення, увагу, пам'ять, мислительні операції; формувати культуру математичних записів;
-                     виховувати охайність, працелюбність, шану до традицій українського народу,  прагнення вивчати народні символи України.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу
Обладнання:  презентація «Додавання і віднімання десяткових дробів», індивідуальні картки, таблиця, підручники Математика для 5 класу
Хід уроку
І. Організаційний етап
Вправа « Комплімент»
II. Актуалізація опорних знань.
1.Математичний диктант
Ø Із двох десяткових дробів із різними цілими частинами більшим є той, у якого…
Ø Запишіть десятковий дріб 0,6 із двома цифрами після коми.
Ø Спростіть десятковий дріб 5,5000.
Ø Порівняйте числа 9,3 і 9,6.
Ø Порівняйте  числа 2,32 і 2,334.
Ø Запишіть у порядку спадання десяткові дроби: 9,4; 9,12; 9,3; 9,05.
Ø Між якими сусідніми натуральними числами розміщений дріб 7,89?
Ø Запишіть три числа, кожне з яких більше 3,4 і менше 3,6.
Учні перевіряють взаємоперевіркою (1 питання – 1,5 б.)
Відповіді.
1)                Ціла частина більша
2)                0,6=0,60
3)                5,5000=5,5
4)                9,3˂9,6
5)                2,32˂2,334
6)                9,4; 9,3; 9,12; 9,05.
7)                7˂7,89˂8
8)                3,5; 3,55;  3,58.
2. Вправа  «Так чи  ні»
1)                0,23˃0,32                 3) 2,3 ˂3,2                   5)  4,356˂4,536
2)                1,245˂1,231             4) 2,05˃2,15                6)  12,34˃12,43
3.  Мотивація навчальної діяльності.
З давніх-давен до дівочого вінка в'яжуть  кольорові стрічки. У нас з вами є стрічки різної довжини: 0,57 м; 0,6 м; 0,56м; 0,59 м; 0,62 м. Як знайти довжину всіх стрічок разом? Яку довжину треба відрізати від інших стрічок, щоб всі стрічки мали 0,56 м?
Щоб розв'язати задачу, сьогодні ми вивчимо правила додавання і віднімання десяткових дробів.
ІІІ. Повідомлення теми та завдань уроку
Сьогодні на уроці ми будемо формувати навички додавання і віднімання десяткових дробів. Виконуючи математичні завдання, ви познайомитесь  із рослинними символами України, з яких ми сплетемо вінок.
  У давнину віночки на Україні виплітали з різного зілля від весни і до пізньої осені. Український віночок служив не тільки окрасою голови. Вважалося, що у ньому є чарівна сила, що і біль знімає, і волосся береже.
IV. Вивчення нового матеріалу
1.       Розповідь вчителя
Десяткові дроби записують за тим самим позиційним принципом, що й натуральні числа. Тому додавання і віднімання таких дробів виконують аналогічно до додавання і віднімання натуральних чисел. Якщо числа багатоцифрові, то ці дії зручніше виконувати в стовпчик. При цьому  десяткові дроби записують так, щоб коми в доданках були одна під одною, тоді однойменні розряди будуть стояти один під одним. У сумі кому ставлять під комами в доданках.
2.       Робота з підручником
Відкрили підручники на ст. 269  і знайшли правила  додавання і віднімання  десяткових дробів. Ознайомитись із правилами.
     3.  Рубрика «Зверніть увагу»
При додаванні десяткових дробів виконуються переставний і сполучний закони додавання.
VII. Закріплення набутих знань
Вчитель. Найпочесніше місце у вінку здавна займає деревій. Про його лікувальні властивості ми дізнаємось, коли виконаймо усні вправи з підручника.
1.  Робота з підручником
      Усні вправи: № 1224, 1227
Вчитель. Деревій є символом нескореності. У народі деревій ще називають кривавником, бо він зупиняє кров.
Відгадайте загадку:
Лист зелений і міцний
Сніг для нього не страшний,
А коли весну стрічає,
Сині очі розкриває.
(барвінок)
Барвінку належить особливе місце у вінку, він – символ життя і безсмертя людської душі.
2.  Робота в парах
Установити відповідність між завданнями 1-4 та їх результатами А-Д.
Обчислити зручним способом
1
3,4+5,7+4,3+6,6
А
21
2
3,6+7,9+5,4+4,1
Б
40
3
7,8+5,5+4,2+12,5
В
33
4
6,7+4,3+21,4+7,6
Г
20


Д
30

Вчитель прикріплює барвінок до стрічки.
Вчитель. Хто ж там, хто вже так стомився і наліво похилився.
Діти треба дружно нам всім встати фізкультхвилинку розпочати:

Руки вище підніміть,
І спокійно опустіть.
Руки вгору, руки вбоки
І зробіть чотири кроки.
Руки вгору, руки вниз,
На сусіда подивись.

Руки вище підніміть
І спокійно опустіть.
Розведіть їх в сторони
Плесніть, діти, кілька раз
За роботу -  все гаразд.

Вчитель. Наступна квітка цікава тим, що в засушеному вигляді зберігає свій колір і вигляд, немов жива.
Назву цієї квітки ви дізнаєтесь, виконавши наступну вправу3.     Вправа «Шифрувальник»
Завдання
Відповіді
Правильна відповідь
3,4 + 7,9
А)13,1
Б) 12,3
Б
2,3 - 0,7
Е)1,6
В)1,5
Е
16,9 - 3,4
З)13,5
И)12,5
З
0,45+3,55
К)3,95
С)4,0
С
24,7 – 16,5
М)8,2
Н)7,2
М
8,6 – 4,3
Е)4,3
Л)3,4
Е
4,8+5,9
Р)10,7
С)9,17
Р
54,2-34,1
Ч)19,1
Т)20,1
Т
10,7+5,3
Н)16
Ш)15,1
Н
17,3-6,5
Я)11.3
И)10,8
И
4 - 1,5
К)2,5
Д)1,5
К
Вчитель. Так, це безсмертник, який дарує людині здоров'я.

4.     Письмові вправи
Коментоване письмове розвязування вправ із підручника №  1233(1,3); 1235 (4)
Самостійно із наступною самоперевіркою.
1 ряд - №1231 (2,8,14); 1244 (3,9,15)
2 ряд - №1231 (3,9,15); 1244 (4,10,16)
3 ряд - №1231 (4,10,16); 1244 (5,11,17)
Вчитель. Виконавши це завдання, ми вплітаємо у вінок любисток.
Що є символом відданості?
Другим символом відданості є ще одна квітка. Її ми вплетемо розв'язавши задачу.

5.Розв'язування задачі
У грудні фірма «Вишиванка» отримала прибутку 438,86 тисячі грн., а в січні – на 16,4 тисячі більше, ніж у грудні. Скільки тисяч грн. прибутку отримала фірма за два місяці разом?
Вчитель прикріплює волошку до стрічки.

6.Робота в групах
Вчитель. Символом дівочої чистоти здавна була добре знайома вам квітка, яку ви вплетете у вінок після того, як попрацюєте в групах. Учні об'єднуються в три групи розв'язують рівняння і перевіряють самоперевіркою
Група №1
Розв’язати рівняння
х + 13,4 = 15,82
20 – х = 12,3
9 – (7,3 – х) = 3,2
Група №2
Розв’язати рівняння
х + 24,7 =29,8
30 – х = 18,3
14 – (х – 3,25) = 5,7
Група №3
Розв’язати рівняння
10,6 + х = 19,7
41– х =21,7
28 – (х –11,25) = 15,4
У нашому вінку з'являється остання рослина.
У вінку зеленолистім,
У червоному намисті
Заглядається у воду
На свою чудову вроду.
Вчитель. Так це калина, яка є символом самої України.
Вчитель прикріплює калину, зав'язує стрічку у формі вінка і кладе у куточок державних символів України.
V. Підсумок  уроку
1. Заповнити таблицю
а
3,05
3,16
5,09
11,6
23,6
10,7
в
2,7
1,34
4,51
4,4
12,4
5,4
а + b


а – bVІ. Домашнє завдання
- Опрацювати §30; знати відповіді на питання ст. 270
- №1232  І-варіант (1,3,5,7), ІІ – варіант (2,4,6,8); 
  №1245  І-варіант (1,3,5,7), ІІ – варіант (2,4,6,8)
Індивідуальне завдання. Виразіть в метрах  та обчисліть:
138 м 42 см + 12 м 3 дм 4 см – 77 см 8 мм
УРОК №4
Тема:  Множення  десяткових дробів
Мета:
-       формувати вміння виконувати вправи, в яких необхідно перемножувати десяткові дроби;
-       розвивати уміння працювати самостійно, в групі та в парі з товаришами, а також пізнавальні здібності, ініціативу прийняття рішень, творче мислення; формувати культуру математичних записів;
-       виховувати охайність, працелюбність, наполегливість у досягненні мети.
 Тип уроку: вивчення нового матеріалу
Обладнання:  презентація «Множення десяткових дробів», індивідуальні картки, таблиця, підручники Математика для 5 класу
Хід уроку
І. Організаційний етап
Вправа «Тепло дитячих долонь»
Вчитель. Давайте станемо у коло і через потиск руки побажаємо своїм однокласникам  всього найкращого. Продовжте речення: «Я бажаю тобі …»  і передайте тепло своїх долоньок сусіду справа чи зліва.
II. Актуалізація опорних знань.
1. Перевірка домашнього завдання
Учні обмінюються зошитами та здійснюють взаємоперевірку домашнього завдання за записаними на дошці відповідями.
2. Гра «Хто швидше»
Учні об'єднуються в дві команди і утворюють відповідності.
          І команда                                      ІІ команда
7,3+2,1 =                 8,9                2,5 – 1,3=                 1,3
4,5+6,3 =                10,1               7,2 – 1,4 =                1,2
3,8+5,1 =                4,93               9,6 – 8,3 =                4,9
6 + 0,07=                9,4                 7,4 – 5 =                   3,1
8 + 2,1=                  6,12               8,37 – 4 =                 2,4
9,1+5=                    10,8               5 – 0,1 =                   2,5
4,02+2,1=               14,1               4 – 0,7 =                   3,3
3,23 + 1,7=             6,07               9 – 6,5 =                   4,37

3. Оголошення теми та завдань уроку
Вчитель. Сьогодні на уроці ми з вами навчимося множити  десяткові дроби та спробуємо здійснити невеличку подорож по теренах нашої Батьківщини та  відкрити для себе «Сім чудес України». Ми будемо подорожувати по нашій Батьківщині, але подорож ця буде незвичайна – математична. Тож озброюйтесь знаннями, кмітливістю, зосередженістю, твердістю і вирушаймо в дорогу.
4. Мотивація навчальної діяльності
Щоб вирушити у подорож, нам необхідно придбати квитки. Квиток на поїзд Чернівці-Київ коштує 385,5 грн. Скільки коштуватимуть квитки для 15 учнів 5 класу ?
Щоб розвязати задачу, сьогодні ми вивчимо правила множення десяткових дробів.
IІІ. Вивчення нового матеріалу.
3.  Розповідь вчителя.
При множенні двох десяткових дробів треба помножити натуральні числа, не звертаючи уваги на коми; у результаті відокремити справа комою стільки десяткових знаків, скільки їх мають обидва множники разом.
Якщо у запису десяткових дробів багато цифр, тоді зручніше множити їх у стовпчик.
                                                                    
4.  Робота з підручником
Відкрили підручники на ст. 277,278   і знайшли множення десяткових дробів та як помножити десятковий дріб на розрядну одиницю. Ознайомтесь  із правилами.
IV. Закріплення вивченого матеріалу
Вчитель. Придбавши квитки, ми прибули у столицю України.  У Києві розташовано два із семи чудес України , щоб дізнатися які, ви повинні виконати усні вправи.
5.  Робота з підручником
Усні вправи: № 1285, 1287
Продемонструвати зображення пам'яток історії:  Києво-Печерську лавру та Софію Київську.
Вчитель. Мандруємо далі Дніпром до наступного міста - володаря одного з семи чудес України. Але перш ніж відгадати, де ми зупинимося, ви повинні будете виконати письмові вправи:
Письмові вправи
Коментоване письмове розв'язування вправ із підручника                                    1293(1,3,6,8,11,13);     
Самостійно із наступною самоперевіркою.
1 ряд - №1297 (1,4,7);  2 ряд - №1297 (2,5,8);  3 ряд - №1297 (3,6,9);
Вчитель. Молодці! Гарно справились із завданням. Наступна наша зупинка - це місто Хотин, що знаходиться в 15 км від Кам'янця-Подільського. У цьому місті розташований Державний історико-архітектурний заповідник «Хотинська фортеця», що є наступним дивом України.
Продемонструвати зображення пам'яток історії.
6.  Робота в парах.
Ваше завдання заповнити таблицю, використовуючи опорну схему:
0,1
0,01
0,001
0,0001
10
100
1000
10000
 і тоді ви  дізнаєтеся назву міста, у якому розміщено ще одне з чудес України.
а
10 а
100 а
1000 а
0,1 а
0,01 а
0,001 а
34,86


3,7а
10 а
100 а
1000 а
0,1 а
0,01 а
0,001 а
27,93


8,5а
10 а
100 а
1000 а
0,1 а
0,01 а
0,001 а
56,08


6,3


а
10 а
100 а
1000 а
0,1 а
0,01 а
0,001 а
45,16


8,2а
10 а
100 а
1000 а
0,1 а
0,01 а
0,001 а
61,24


7,3Вчитель. У місті Запоріжжі знаходиться ще одне із семи чудес України - це Національний заповідник Острів Хортиця». (Демонструється зображення ).
Дніпром, а потім Чорним морем ми з вами вирушаємо на пошуки наступного дива на Південний берег Криму у таврійські степи - у місто Севастополь. Щоб дізнатися назву п'ятого дива, ви повинні виконати деякі фізичні вправи.

7.  Фізкультхвилинка
     Одна Україна – це наша держава.
     Дружні ми люди і зліва, і справа.
     Ліси і поля, і гори і ріки,
     У мирі зростають щасливії діти.
     Моя Україна – неподільна, єдина.
     Всі діти й дорослі – могутня родина

Вчитель. Таким чином, я відкрию вам п'яте диво України - Херсонес Таврійський.
З відкриттям попередньої історичної пам'ятки України ми завершуємо подорож водними шляхами і продовжуємо подорожувати суходолом. Вирушаймо в путь на захід України.
Оскільки назва міста, до якого ми з вами прямуємо, подвійна, то і завдання , яке я вам пропоную складається з двох кроків.
5.     Робота в групах

Група №1
Знайти  значення виразу
(46 – 34,17) *0,09 =

Група №2
Знайти  значення виразу: (72 – 42,56)*0,08 =

Група №3
Знайти  значення виразу: 5,6*0,08 + 5,4 =

Вчитель.   Шосте диво України – це Національний історико-архітектурний заповідник «Кам'янець», що знаходиться у місті Кам'янець-Подільський.
А тепер прямуємо додому, і шлях наш пролягає ще через одне диво України. Але ви дізнаєтесь його назву, якщо знайдете пропущене число:


         
 

Вчитель. Розмістіть дані числа та прочитайте назву нашої останньої зупинки. Так, це Умань. А сьомим дивом України є Національний дендрологічний парк «Софіївка». (демонструється зображення )
6. Розв'язування задачі.  Туристи відправившись у похід 8,5 год йшли пішки зі швидкістю 4,2 км/год і 9,2 год пливли по річці на плоту зі швидкістю 3,5 км/год. Який шлях, по суші чи по річці, вони подолали більший і на скільки?

V. Підсумок  уроку
Ось і завершилася наша подорож. Ми з вами пригадали, як розв’язуються рівняння, розв'язали приклади та задачу. Водночас ми згадали історичні пам'ятки нашого народу, які мають величезну цінність не лише для нашої держави, я й для світу в цілому.

1. Інтерактивна вправа  «Мікрофон»
-   Як перемножити два десяткових дроби?
-       Як помножити десятковий дріб на розрядну одиницю 10; 100; 1000…?
-       Як помножити десятковий дріб на розрядну одиницю 0,1; 0,01; 0,001…?
-       Назвіть та сформулюйте основні закони множення.
-       Чи сподобався вам урок?
-   Яка зупинка найбільше запам’яталася?
-   Чи була корисною для вас ця подорож?

2. Гра «Так-Ні»
Якщо названий вираз правильний, ви відповідаєте «так», в іншому випадку «ні».
0,5*2 = 1
1,2 * 2 = 2,6
5,5 *2 = 10,1
4,3*3 = 12,9
10,1*3 = 30,3
6,5 * 4 = 26

VІ. Домашнє завдання
- Опрацювати § 31
- Знати відповіді на питання ст. 280
- №1298,   №1306
Завдання на творче застосування знань
Обчисліть: 3,2*0,001 + 3,2*0,003 + 3,2*0,005 + …+ 3,2*0,099 =

УРОК №5
Тема:  Розв'язування  вправ. Самостійна  робота.
Мета:
-                     повторити поняття десяткового дробу, алгоритми дій над десятковими дробами ; закріпити вміння виконувати всі дії з десятковими дробами, застосовувати ці дії під час розв’язування задач; формувати вміння правильно   оформлювати розв’язання задач, рівнянь;
-                     розвивати логічне мислення учнів, пам’ять, тренувати зорову пам’ять;
-                      виховувати вміння працювати  в групах,  парах;  формувати духовні потреби,  уважність , доброзичливість,  злагодженість.
Тип уроку: комбінований
Обладнання:  презентація, індивідуальні картки, таблиця, підручники Математика для 5 класу /Н.А. Тарасенкова, І.М. Богатирьова, О.П. Бочко, О.М. Коломієць, З.О. Сердюк. – К.: Видавничий дім «Освіта»,2013.  – 352 с.
Епіграф уроку:  Якби Господь Бог вирішив провести відпустку на землі, то
                              неодмінно вибрав би для цього Буковину.
Хід уроку
І. Організаційний етап
Вправа «Смайли настрою»
II. Актуалізація опорних знань.
Вчитель. Сьогодні ми з вами проведемо невеличку екскурсію територією нашої області, побачимо цікаві місця, дізнаємося дещо новеньке, чого ви раніше не знали, поринаючи, звичайно,  у хвилі цікавих математичних завдань. І так, налаштуємось на роботу, беремо з собою допитливість, спритність, гарний настрій.
1. Перевірка домашнього завдання
Щоб вирушити в подорож, ми повинні перевірити чи всі готові. Учні перевіряють домашнє завдання самоперевіркою за готовими відповідями.
Вчитель. Отже , всі готові, тож, вирушаємо в дорогу! Щоб потратити в обласний центр, потрібно виконати наступне завдання:
2. Інтерактивна вправа «Незакінчене  речення»
-    Щоб додати десяткові дроби треба ...
-           Щоб відняти десяткові дроби треба ...
-    Щоб помножити десяткові дроби треба ...
-    При множенні десяткового дробу на 10,100,1000 треба ...
-    Щоб помножити десяткові дроби на 0,1; 0,01; 0,001 треба ...
Вчитель. Серед нас є екскурсовод, яка підготувала коротенький цікавий матеріал про Буковину
3. Історична довідка
  Землею сизих буків, буковинським краєм, зеленою Буковиною називають цей чарівний куточок України.
   Буковина розкинулась на просторах Чернівецької області. Територія - 8,1 тис. кв. км. Населення - 944 тис. чоловік..  Перша документальна згадка про Чернівці датується 8 жовтня 1408р. в грамоті молдавського господаря Олександра Доброго, коли тут було засновано митницю. Територія нинішнього краю за час свого існування входила до складу різних держав: Київська Русь, Молдавське князівство, Османська імперія, Польща, Австро-Угорщина, Румунія, Радянський Союз, а з 1991 року – незалежної України.
4. Вправа «Лото»
Вчитель. Прогулюючись Чернівцями ми ознайомимося з архітектурною та культурною спадщиною міста Чернівці. Міста – яке є одним з наймальовничіших міст України, яке свого часу називали «Маленьким Парижем», міста – де тротуари підмітали букетами троянд і де книгарень було більше, ніж кав’ярень. Для того, щоб отримати путівник визначними місцями Чернівців, ви повинні усно обчислити приклади.


0,9*2=1,8

0,25*4=1

3,1*3=9,3

0,2*5=1

1,6*2=3,2

2,1*10=21

0,42*100=42

0,3*0,9=0,27

1,25*0,08=0,1

1,7*0,3=0,51


IІІ. Удосконалення знань, умінь, навичок
Зупинка №1
Вчитель. Щодня, долаючи 126 східців вежі міської ратуші, нагору піднімається сурмач у буковинському народному вбранні. І в полудень, рівно о 12-ій, з балкона вежі він виграє на трубі мелодію «Марічки» на всі чотири сторони шляхетного міста, що зветься Чернівці, ваше завдання також піднятися  східцями нагору, виконуючи  вправи, розмістивши відповіді в порядку зростання отримайте назву наступного визначного місця Чернівців.

1.                Робота в парах


Зупинка №2
 Вчитель . Чернівецький академічний обласний український музично-драматичний театр імені Ольги Кобилянської — державний заклад культури, діяльність якого спрямована на створення, публічне виконання та показ творів театрального мистецтва. Розміщується у будинку міського театру Чернівців.
Заснований у 1940 році на базі Харківського державного театру революції як «Чернівецький державний український драматичний театр». З 1954 року — «Чернівецький обласний український музично-драматичний театр імені Ольги Кобилянської». 22 липня 2008 року театр отримав статус «Академічного».
Зупинка № 3
Виконуючи наступне завдання ви дізнаєтеся про історію  створення Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, закладу де навчалося не одне покоління буковинців.
18,75 * 100 = 1875 р. -   указом імператора Австро-Угорщини Франца Йосифа заснований університет,  на основі теологічного інституту.
1,989 *1000 = 1989 р. - Чернівецькому університетові присвоєно ім'я Юрія Федьковича.
0,2*10000 = 2000 р. - Указом Президента України Чернівецькому державному університету імені Юрія Федьковича надано статус національного.
Зупинка №4
Вчитель. Є на Буковині  місце, яке називають «прихисток душі». Що це за місце ви дізнаєтесь, коли виконаєте вправи з підручника.
2.                Робота з підручником
Колективне розвязування вправи № 1330, 1337 (1)
На околиці містечка Вашківці Вижницького району Чернівецької області височіє Аннина гора. На горі — жіночий монастир, над входом напис: "Святая праведная Анна, моли о нас". Монастирю вісім років. Щороку  7 серпня на Анни й 14 на престольне свято святих мучеників Маккавеїв сюди сходиться 15–20 тис. паломників.
Люди навколішки долають 800 м крутим схилом,  або ж 1,5 км дорогою, щоб поклонитися святині.
Зупинка № 5
Вчитель. На Буковині знаходиться місто,  розташоване на правому березі Дністра,  відоме фортецею 13-18 століття, що збереглася до наших днів. А назву його ви дізнаєтеся, якщо виконайте наступне завдання.
 3. Знайти відповідність 
1). 3,18 * 7,8 + 3,18 * 2,2 =                                  О).6,32
2). 59,8 * 4,9  - 59,7 * 4,8 =                                  И).92
3). 0,47 *6,32 +6,32 * 0,53 =                                Т).31,8
4). 85,6 * 9,2 –75,6 * 9,2 =                                   Н).94,3
5). 0,943 *76,8 + 0,943 *23,2 =                            Х).5,97
Розмістіть букви в порядку зростання  відповідей
Так, діти – це Хотин.
Завдання №6
І нарешті, діти, ми повинні дізнатися коли засновано місто Новоселиця. Це ви дізнаєтесь, коли виконайте завдання.
Якщо до різниці чисел 29 і 18,4 додати добуток чисел 12 і 0,7 , то сума дорівнюватиме
 А) 19               Б) 94,6            В) 113
 Правильна відповідь підкаже рік заснування.
А) 1456 р.
Б) 1546 р.
В) 1654 р.

5,9
6,3
3,6
 2,3
2,7
   0
 3,7
4,1
 1,4
4. Самостійна робота
Варіант 1
1.                 Виконайте дії:
              а) 1,27 + 3,42;         б) в) 0,018 • 0,65;         в) 6,3 •100;
2.                 Обчисліть зручним способом:
              а)  5,7-(27+2,3);       б) 3,4 •1,6+6,6 •1,6
3.                 Розв’яжіть рівняння:
              а) (х-7,4)+2,8 = 9,1;                    б) (у+3,716)-1,23=6,4.
4.                 Дід Остап продав 15,8 кг вишень по 2,05 грн за кілограм і 20,5 кг слив по 1,6 грн за кілограм. За які фрукти він уторгував більше грошей і на скільки?

         Варіант 2
1.                 Виконайте дії:
              а) 8,127 + 4,532;     б) 0,37 •1,9                   в) 6,58 •100
2.                 Обчисліть використовуючи властивості додавання і віднімання десяткових дробів:
              а)  14,9-(4,9+2,7);             б) 4,49 • 15,2 – 4,49 • 5,2
3.                 Розв’яжіть рівняння:
              а) (х-9,4)+2,3 = 3,2;                    б) (у+5,246)-2,43=7,1.
4.Вирушивши у похід, група школярів 8,5 год. йшла пішки зі швидкістю 4,2 км/год і 9,2 год пливла по річці на плоту зі швидкістю 3,5 км/год. Який шлях, по суші чи по річці, вона подолала більший і на скільки?

ІV. Підсумок уроку
 Ось і добігла кінця наша екскурсія. Ми почули і побачили багато цікавого. Разом з цим ми повторили основні відомості про  десяткові дроби.

Вправа «Магічний квадрат»
1.                Із першого рядка виберіть найбільше число.
2.                Із другого рядка виберіть найменше число.
3.                Із третього рядка виберіть ні найменше й ні найбільше число.
4.                Знайдіть суму вибраних трьох чисел.
5.                Із кожного рядка і кожного стовпчика виберіть по одному числу, знайдіть суму цих чисел. Що ви помітили?
         Знайдіть суму чисел по головній діагоналі. Що ви помітили? Зробіть висновок. (Перед нами магічний квадрат).

1.       Вправа «Бартер»
Учні по черзі роблять висновки, про те,  чи знадобляться навички толерантної поведінки їм в житті.
Вчитель: У світі поширюється рух за толерантність, бо вона є необхідною умовою миру і демократії. Ми вчимося толерантності, щоб врятувати світ.
2.            Гра «Мій внесок у справу миру»
(На дошці вивішується ватман із зображенням брудного океану. Дітям роздаються аркуші білого паперу у формі маленьких крапельок, на якому написано завдання:
3,67 *100=
4,5+6,9=
16,4 – 3,8=
45,8*0,1=
Кожному пропонується усно розв'язати приклад, написати  побажання, що він хотів би подарувати світу. Крапельки прикріплюються до зображення океану.)
Вчитель.  Наш океан став набагато чистішим, хоча ще залишилися темні плями. А це означає, що треба і надалі продовжувати дарувати світу добро і усе хороше. У світі без миру, дружби і взаєморозуміння не прожити. Це повинен розуміти кожен і йти з цією думкою по життю.
Вправа «Продовжте фразу»
Сьогодні на уроці я закріпив…;
Я повторив….;
 Я познайомився…;
Я дізнався …
 Оцінювання діяльності учнів на уроці.
V. Домашнє завдання
- Повторити  § 31;  №1332,   №1336
Завдання на творче застосування знань:
Доведіть, що значення виразу
2,5*(100,01 – 99,994) + (2,5*(96,01 – 95,994) + 2,5*(92,01 – 91,994)+…+
 + 2,5*(4,01 – 3,994) є натуральним числом.Немає коментарів:

Дописати коментар