Виховна роботаНа допомогу класному керівнику


АКТУАЛЬНІ    ОСВІТЯНСЬКІ      ПОРТАЛИ


1. Міністерство освіти і науки України  -  http://www.mon.gov.ua/
2.  Департамент освіти і науки КОДА - http://osvita.kr-admin.gov.ua/
3.  КЗ КОІППО   ім. В.Сухомлинського - http://koippo.kr.ua/
4.  Відділ освіти  Олександрійської РДА  - http://woorda.klasna.com/
5.  Методичний кабінет - http://ormk.edukit.kr.ua
6.  Методичний портал - http://metodportal.net/
7.  Освіта. UA - http://ru.osvita.ua/
8.  Шкільний світ - http://www.osvitaua.com/
9.  Основа - http://osnova.com.ua/ЗАКОНИ УКРАЇНИ

Закон України "Про освіту".
Закон України "Про загальну середню освіту".
Закон України "Про охорону праці".
Кодекс законів про працю України.
Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності".
Закон України "Про відпустки".
Закон України "Про оплату праці".
Закон України "Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу". 
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ВИХОВАННЯ
Громадянське: виховувати школярів у дусі пізнання, збереження і розвитку національних традицій і плекати  інтелектуально розвинену, духовно і багату, цілісну особистість; формувати  в учнів незалежно від національності національну свідомість, історичну пам'ять, національний характер, світогляд, гуманістичні ідеї.

Правове: прищеплювати учням повагу до прав і свобод людини і забезпечити знання та виконання законів України учнями.

Фізичне: пропагувати здоровий спосіб життя; проводити оздоровчо-профспілкову роботу серед підлітків; формувати усвідомлення учнями ролі фізичної досконалості у гармонійному розвиткові особистості; виховувати потребу в регулярних заняттях спортом; дотримання режиму дня.

Художньо-естетичне: розвивати художньо-естетичну освіченість та вихованість дітей; формувати естетичну культуру засобами народних традицій; сприяти забезпеченню української мови як державної в усіх напрямках роботи, розвивати уявлення про зовнішню та внутрішню красу людини.

Трудове: виробляти свідоме ставлення до праці як вищої цінності людини і суспільства; виховувати здорову особистість, цивілізованого господаря.

Екологічне: формувати екологічну культуру і усвідомлення себе частиною природи; виховувати почуття відповідальності за природу як національне багатство; залучення учнів до екологічної та природоохоронної діяльності.

Родинно-сімейне: формувати культуру сучасної сім'ї та потребу допомагати батькам; розвивати інтерес до традицій родини; формувати моральні якості з позицій добра і справедливості.

Духовно-моральне: прищеплювати і розвивати моральні почуття, міцні переконання, потребу поводитися відповідно до норм суспільства; виховувати патріотизм, колективізм, непримиримість до аморальних вчинків людей, до порушників норм і правил культурної поведінки.

Превентивне: забезпечити теоретичну та практичну реалізацію заходів, спрямованих на попередження і подолання відхилень у поведінці школярів; запобігання розвитку різних форм асоціальної, аморальної поведінки, прищеплювати потребу поводити себе відповідно до моральних норм у суспільстві.


Формування здорового способу життя: забезпечення повноцінного розвитку дітей, охорони та зміцнення їхнього здоров'я; формування гармонії тіла та душі; виховання потреби у фізичних заняттях, прагнення до оволодіння санітарно-гігієнічними знаннями та навичками.


Робота класного керівника
    Щоденно:
•  з'ясування причин відсутності учнів на заняттях, фіксація
    пропусків у класному журналі;                              
•  бесіди з учнями, що запізнюються на уроки;
•  організація чергування у класі;
•  індивідуальна робота з учнями;
•  контроль зовнішнього вигляду учнів;
•  організація харчування.
    Щотижня:
•  проведення годин класного керівника;
•  перевірка щоденників;
•  проведення заходів у класі за планом роботи;
•  робота з активом класу, організація діяльності органів учнівського         
   самоврядування
• контроль за виконанням доручень;
• організація прибирання закріпленої території пришкільної ділянки;
• робота з батьками;
• робота з учителями, які працюють у класі;
•  зустріч зі шкільним лікарем (медсестрою).
   Щомісяця:
• тестування та анкетування учнів з метою вивчення їх індивідуальних      особливостей, аналіз розвитку учнівського колективу;
•  складання плану роботи на канікули.                              
 
Один раз на рік:
• написання характеристик (за необхідності);
• проведення класних зборів;
• проведення бесід з безпеки життєдіяльності;
• організація чергування класу у НВК;
• відвідування уроків учителів-предметників у своєму класі;
• консультації у шкільного психолога.
• контроль за станом підручників;
• зустріч з батьківським активом;
• відвідування учнів удома.
  Два рази на рік:
• оформлення класного журналу за підсумками семестру, складання звіту;
• заповнення табелів успішності та видача їх учням;
• проведення батьківських зборів;
• участь у роботі семінару, методичного об'єднання класних керівників;
• аналіз виконання плану роботи, корекція плану виховної роботи;
• аналіз плану виховної роботи за попередній навчальний рік та
  складання плану на наступний рік;                       
• проведення відкритого виховного заходу;
• оформлення особових справ учнів;
• статистичні відомості про клас (станом на 5 вересня);
• робота з підручниками (видача, перевірка, здавання);                                     
ПЕРЕЛІК  ДОКУМЕНТАЦІЇ,  ЯКУ ВЕДЕ  КЛАСНИЙ КЕРІВНИК
 1. Класний журнал.
2. Особові справи учнів.
3. Табелі успішності.
4. План виховної роботи.
5. Матеріали виховних годин, годин спілкування тощо.
6. Розробки сценаріїв виховних заходів.
7. Щоденник психолого-педагогічних спостережень за учнями.
8. Щоденник роботи з важкими учнями.
9. Протоколи батьківських зборів.
10. Матеріали щодо запобігання дитячого травматизму, бесіди з правил до­рожнього руху, облік проведеннz  інструктажів.                                                       
11. Журнал обліку занять з учнями, які навчають вдома (якщо такі учні є).
12. Літопис або фотоальбом класу.
ЗМІСТ РОБОТИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА:
1. Вивчення  учнів.                                                                                                    
2. Організація учнівського колективу.                                                                  
3. Організація учнівського самоврядування.                                                          
4. Робота з батьками та громадськістю:                                                                  
а) організація виховної діяльності за різними напрямами;                                
б) індивідуальна виховна робота з різними категоріями учнів та їх батьками.

Можливі види контролю за діяльністю класного керівника з боку  адміністрації НВК:
1. Перевірка ведення документації.                                                                         
2. Аналіз виховної роботи з класом.
3. Контроль за проведенням годин класного керівника та інших виховних   заходів.
4. Контроль за проведенням індивідуальної виховної роботи з різними категоріями учнів.
5. Контроль за чергуванням класу у НВК.
6. Контроль за санітарним станом кабінету та його ремонтом.
7. Контроль за відвідуванням занять учнями.
8. Контроль перевірки щоденників.
9. Анкетування учнів
10. Аналіз системи роботи з батьками (відвіування батьківських зборів, протоколи, доповіді, виступи, батьківський всеобуч, робота на рівні класу, відвідування сімей учнів, матеріали обстежень багатодітних та малозабезпечених сімей, допомога батьків НВК тощо). 
                  

Індивідуальна виховна робота протягом року
Відвідування та спостереження за учнями в сім’ї, бесіди з учнями, батьками. 
Спостереження за реакцією батьків на оцінки учнів, на записи та зауваження
в щоденнику.
Бесіди з батьками та учнями про довірливі стосунки між ними.
Бесіди та консультації батьків про організацію режиму дня дитини і домашньої роботи.

Пам’ятка  для класних керівників
1.     Папка класного керівника повинна містити:
-         Список учнів класу, відомості про місце проживання
-         Відомості про батьків
-         Соціальний паспорт класу
-         Список доручень учнів класу
-         План виховної роботи
-         Протоколи класних зборів
-         Протоколи батьківських зборів
-         Матеріали вивчення особистості учня, класного колективу
-         Матеріали вивчення потенціалу батьків
-         Матеріали, які використовуються для підготовки батьківських зборів, годин спілкування
-         Розробки, сценарії виховних годин, свят
-         Інструктивнно-нормативні документи з питань виховної роботи
2.      В класному куточку повинна міститися інформація:
-         План роботи класу ( календар життєдіяльності)
-         Рішення класних зборів
-         Список активу класу
-         Список доручень
-         Графік чергування учнів
-         Правила для учнівПрава і обов’язки батьківського комітету НВК

Виховання дитини – складний процес, в якому приймають участь і школа, і сім’я. Для того щоб узгодити дії батьків і педагогічного колективу, в школі створюються батьківські комітети. До складу комітетів входять обрані на загальних зборах батьки. Комітет обирається терміном на один рік.

Права батьківського комітету

Батьківський комітет наділяється правом взаємодії між педагогами та батьками. Члени комітету допомагають вчителю купувати підручники та методичні посібники. З дозволу класного керівника вони можуть відвідувати відкриті уроки та позакласні заходи. Крім цього, обрані члени батьківського комітету можуть брати безпосередню участь у виховній роботі та надавати допомогу вчителю щодо вжиття заходів стосовно батьків, які не приділяють належної уваги своїй дитині.
Також до прав членів батьківського комітету відноситься можливість приймати участь в організації свят, подорожей, екскурсій, шкільних заходів. При необхідності контактувати з громадськими організаціями та правоохоронними органами. Висловлювати свою думку про доцільність тих чи інших заходів. Практика показує, що основна робота членів батьківського комітету полягає у вирішенні побутових та господарських проблем, що виникають у ході навчання (придбання меблів, ремонт).

Обов’язки батьківського комітету

Члени батьківського комітету повинні бути максимально чесними по відношенню до батьків і педагогів. Також вони повинні бути активними і проявляти ініціативу. Основний обов’язок батьківського комітету полягає в налагодженні контакту між класним керівником і батьками. Членам комітету не обов’язково робити все самостійно, вони можуть залучати інших батьків у виховний процес та життя школи.
Батьківський комітет складається з 5-7 членів і очолюється головою. Голова призначає заступників, які несуть відповідальність за певні ділянки роботи. Також до складу комітету входить скарбник: людина, що збирає гроші на потреби класу, розподіляє фінансові кошти і надає батькам повну фінансову звітність по кожному внеску.

Юридична сторона питання

Юридичний статус батьківського комітету в нашій країні не визначено. В сутності, комітет – це об’єднання громадян. Для того щоб надати комітетові права громадського об’єднання, необхідне дотримання двох умов: наявність не менше трьох учасників об’єднання та організація загальних зборів з відображенням ходу зібрання у протоколі. У цьому випадку батьківський комітет набуває статусу суб’єкта права з визначеними обов’язками і правами.

РОБОЧИЙ ЗОШИТ

КЛАСНОГО КЕРІВНИКА

Проданюк  Мальвіни Степанівни

Слобідського НВКПогоджено:                                                               Затверджено:

Заступник директора з ВР                                    Директор НВК _______Т. І. Коляско
_________ Л. В. Сімак                                          «__»_________2019 р.                                    «__»___________2019р.
  
План
роботи на IІ cеместр
2018/2019 н. р.
План роботи на січень 2019 року
Місяць  сприяння  творчому  розвитку  особистості  «Пізнай  себе»

З.п.
Напрям
роботи
 Назва заходу           
Термін та час
проведення

1
Ціннісне
ставлення до себе
Тематична  виховна  справа: “Людина починається зі щирості й любові “.
25.01
Дискусія: "Я та інші"
14.01

2
До сімї
родини, людей
Диспут:          " Чи можна прожити без конфліктів "
23.01
3
До праці
ІV. Тиждень  профорієнтації  учнів,  творчих  звітів. 
Прийняти участь у тематичній лінійці «Здібності  людини  і  професія.»
1. Прийняти участь у тематичній лінійці День пам’яті Героїв Крут

28.01-01.02
29.01
30.01

4
До природи
Бесіда: "Історія міст і сіл України "
30.01

Диспут:      " Бережи ліс "
25.01

5
До культури, мистецтва
ІІ.Тиждень шани школи. 
1. Прийняти участь у тематичній лінійці «Сторінками історії школи»
14.-18.01
15.01


Бесіда з учнями присвячена 120  річчю від дня народження В.М. Сосюри, та 80 річчю від дня народження В.С. Стуса.
21.01

6

До суспільства
і держави
ІІІ.Тиждень Соборності України.
1. Прийняти участь у тематичній лінійці “День  Соборності  України”.
2. Прийняти участь у конкурсі-вікторині “Що  ти  знаєш  про  Україну?”

21-2.01

24.01

Прийняти участь у тематичній лінійці до Дня Соборності, та до Дня пам’яті Героїв Крут
22.01
29.01
7
Самовряду
вання
Участь у  рольовій   грі  “Захист  прав 
дітей “  
29.018
Індивідуальна
робота
Бесіда з дівчатами про стосунки між собою
30.01

Бесіда з Ластівком М. “Учись володіти собою”
21.01

Ознайомлення учнів з  моніторинговими  дослідженнями рівня навчальних досягнень за І семестр, рейтингом учнів.
23.01План роботи на лютий  2019 року
Місяць національного  виховання  «Ми – діти твої,  Україно.»

З.п.
Напрям
роботи
 Назва заходу           
Термін та час
проведення

1
Ціннісне
ставлення до себе
Круглий стіл  " Заздрісник сам собі ворог "
01.02

Дискусія: " Чи щось без серця зрозумієш "
08.02

2
До сімї
родини, людей
ІІІ.  Тиждень  «Славні  хлопці-українці.»
1. Прийняти участь у тематичній лінійці «Небесна сотня»
2. Прийняти участь у тематичній лінійці до Міжнародного Дня рідної мови.
18-22.02
20.02


21.02

Виховна справа: ” Моя сім’я.”
01.02


3
До праці
Виховна справа: "Чекаємо батьків з роботи " 
08.02

4
До природи
Виховна справа на тему: " Дари природи є невичерпними "
15.02

Бесіда на тему: " Секрети здоров’я "
05.02

5
До культури, мистецтва
Виховна справа до Дня Святого Валентина.
22.02

130 років від дня народження В.О. Барвінського, українського композитора.
21.02

6

До суспільства
і держави
І.Тиждень  національного  виховання.
Прийняти участь у тематичній лінійці «Прийди до серця, Україно!»

04-08.02


ІІ. Тиждень історії. «Мій край-моя історія жива».
1.Перегляд презентації  «Моє рідне село»
2. Прийняти участь у святковій лінійці  до  Дня  св. Валентина.  “Так  ніхто  не  кохав»
3. День вшанування учас. бойових дій на тер. ін.держав.

11-1.02

12.02

14.02


15.02


ІV. Тиждень самоврядування «Я, громадянин-патріот»
1. Прийняти участь у творчому звіті волонтерського загону
25.02-01.03

26.02

7
Самовряду
вання
Прийняти участь у святковій лінійці до  Дня  св. Валентина.    “Так  ніхто  не  кохав»
14.02

Прийняти участь у тематичній  лінійці  до Міжнародного Дня рідної мови.
21.02

8
Індивідуальна
робота
Проведення  рейду-контролю  за  відвідуванням  учнями НВК.
05.02-08.02

Зібрати матеріал про природу рідного краю.
01.02

Контроль за дисципліною учнів на перерві
15.02

План роботи на березень 2019 року
Місяць художньо-естетичного,  родинно-сімейного  виховання  «І  свого  навчайтесь,  і  чужого  не  цурайтесь…»
З.п.
Напрям
роботи
 Назва заходу           
Термін та час
проведення

1
Ціннісне
ставлення до себе
 Виховна справа на тему:" Пізнай самого себе "
01.03

Диспут: " Характер людини: як він фор­мується "
07.03

2
До сімї
родини, людей
ІІ.Тиждень  сімейного  виховання,  родинно-побутової  культури  «Я  і  моя  родина.» 
1. Прийняти участь у темат. ліній. «Моя сім’я, моя род. в житті і долі України»
11-15.03


12.03

Виховна справа на тему: " Мій етикет "
15.03

3
До праці
Бесіда з учнями до 130-річчя від дня народження А.С.Макаренка, письм.,пед
14.03

4
До природи
Виховна справа на тему: "Сім природних чудес України "
22.03

Бесіда на тему: "Бережіть рідну природу!"
22.03

5
До культури, мистецтва
ІІІ. Тиждень  творчості.
Виховний захід «Ми творчі, ми талановиті»
18-22.03
20.03

Бесіда з учнями до Дня театру (Театр  у нашому житті)
20.03

6

До суспільства
і держави
І. Тиждень  Шевченківські  дні  у  НВК.
1. Прийняти участь у тематичній лінійці присвячена Т.Г.Шевченкові
2. Прийняти участь у Святковій  лінійці, присвячена  Між.  жіночому Дню.
Прийняти участь у тематичній лінійці присвячена Дню народження Т.Г.Шевч.
3.Конкурс  читців “Любіть  свою  мову, любіть”.
04-07.03.
05.03


07.03

07.03

Бесіда  з нагоди 203-річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка, видатного українського поета, письменника, художника, громадського діяча, філософа, етнографа, історика.
 Бесіда: Створено Українську Центральну Раду
06.03


15.03

7
Самовряду
вання
Прийняти участь у трудовий десант на закріплених за класами територіях.


Прийняти участь у природоохоронній трудовій акції:«Годівничка», «Кролик», «Майбутнє лісу в твоїх руках», «Чисте довкілля», «Юнацький зеленбуд», «Діти за гуманне ставлення до тварин»
18.03-22.03


8
Індивідуальна
робота
Робота з Беломестновим Д., Білоусом Б., Ластівком М., Сімчуком М., Масіяном А. по підготовці до 8 Березня
01.03

Індивідуальна бесіда з назрілих питань.
07.03

Індивідуальна бесіда з Захарюк М., Білоусом Б., Цурцуман О. (покращення навчання з окремих предметів)
15.03

Індивідуальна бесіда з Масіяном А., Садом Д. (заходи по усуненню недоліків по підготовці до уроків)
18.03

План роботи на квітень 2019 року
Місяць  екологічного  виховання  і  Червоного  Хреста  «Земля-наш  спільний  дім.»

З.п.
Напрям
роботи
 Назва заходу           
Термін та час
проведення

1
Ціннісне
ставлення до себе
І Тиждень   здоров’я  «В  здоровому  тілі-здоровий  дух»
1 Прийняти участь у  виховному заході «Здоровим бути модно»
2. Прийняти участь у  вист. тех. творч.”  Наш пошук і творч. тобі, Україно”.
3. Прийняти участь у  виставка “Знай і люби свій  край”.
01-05.04

01.04

квітень

04.04.


Бесіда до Всесвітнього дня здоров’я.
08.04
2
До сімї
родини, людей
ІІІ  Тиждень  Червоного  Хреста.
1.Виховний справа «Я в учнівському колективі»
15-19.04
05.04

Дискусія: "Сучасне рабство"
05.04

3
До праці
До Всесвітнього дня авіації та космонавтики.
12.04

4
До природи
ІІ Тижд.  еколог.  вихов.  «Ми  люди,  поки  є  природа»
1.       Гра «Екологічна стежина»

Виховна справа на тему: " Космос — далеко чи поруч?".
08-12.04

10.04

12.04

Виховний справа «Вітамінна скарбниця»
19.04

Бесіда: до Дня довкілля.
Бесіда: до Дня Землі
15.04

5
До культури, мистецтва
Відеоурок  до Дня  памяток історії та культури
18.04

Виховний справа «Український вінок»
26.04

6

До суспільства
і держави
ІV  Тиждень  вшанув.  жертв  Чорнобильської  трагедії.
Прийняти участь у  тематичній лінійці «Дзвони Чорнобиля»
22-26.04
23.04
Бесіда з нагоди 101 річчя від дня народження О.Гончара, українського письменника.
Бесіда з нагоди 131 річчя від дня народження Л.А.Булаховського, педагога
03.04

15.04

7
Самовряду
вання
Участь у  шкільна    гуморині.
01.04

Прийняти участь у  тематичній лінійці “Біль Чорнобиля з роками не згасає“.
26.04

8
Індивідуальна
робота
Індивідуальна бесіда з дітьми  про результати навчально –виховної діяльності за січень – березень та заходи по усуненню недоліків (при назрілій потребі)
04.04

Бесіда Культура взаємин між хлопцями та дівчатами”.
26.04


                 
План роботи на травень 2019 року
Місяць  патріотичного,  трудового  виховання  «Вічна  слава  героям.»

З.п.
Напрям
роботи
 Назва заходу           
Термін та час
проведення

1
Ціннісне
ставлення до себе
IV Тиждень безпечного  захисту  дітей,  навколишнього  середовища.
20-24.05


Виховна справа "Подивись на себе уважно"
10.05
2
До сімї
родини, людей
Виховна справа  присвячена  До Дня Матері.
17.05

Бесіда   До Міжнародного дня сім’ї.
08.05

3
До праці
Бесіда: " Чарівна краса вишиванки "
22.05

4
До природи
Бесіда на тему: "Мальовнича моя Україна "
23.05

Бесіда на тему: " Знай  і люби  свій рідний край!"
16.05

5
До культури, мистецтва
Бесіда присвячені 72-ї річниці визволення України від фашистських загарбників та 72-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років;
07.05

Приняти участь у Пісенному вернісажі  «Пісні солдатської шинелі».
02.05

6

До суспільства
і держави
І Тиждень  патріотичного виховання.
1Приняти участь в  уроках  мужності, присвячені  Дню  Перемоги  
“Уклонімось низько до землі тим, хто в серці вічно буде жити“.
2. Приняти участь у  Акція   “Грані   добра “ ( допомога  ветеранам  ВВВ)
29.04-03.05до 03.05


ІІ Тиждень  Пам’яті присвячений Дню Перемоги
Акція  «Пам ’ять».
1.Зустріч  з  ветеранами   ВВВ
2.Тематична лінійка присвячена Дню перемоги
3.Конкурс  читців   “Живі у пам’яті народній»
06-10.05

07.05
06.05

08.05
08.05


ІІІ Тиждень ЄС в Україні. Тиждень  безпеки  життєд.
1. День вишиванки.
13-17.05

17.04

7
Самовряду
вання
Свято  Останнього  Дзвоника.
24.05

Трудовий  десант  по  впорядкуванню  території  біля 
пам’ятника  загиблим  воїнам.
до 03.05

8
Індивідуальна
робота
Настанови учням з ТБ
23.05

Робота з головою громади: підготовка звіту по роботі громади.
14.05Немає коментарів:

Дописати коментар